Oudercommissie

U kunt de oudercommissie bereiken via mail, maar u kunt natuurlijk ook altijd bellen met het kantoor. Zij zorgen er dan voor dat u teruggebeld wordt.

Mail:
oudercommissie@kovhetpaleis.nl

Tel:
0546-868302

Klachtenregeling

Loopt u als ouder tegen dingen aan die u graag anders zou willen zien, of is er iets gebeurd wat u graag anders had gewild, of misschien heeft u klachten over de overeenkomst, dan bestaat er de mogelijkheid voor het indienen van een klacht.
Bij het indienen van een klacht maken we onderscheid tot een interne klachtafhandeling of, als we er samen niet uitkomen, een externe klachtafhandeling.

Voor alle klachten geldt dat deze zorgvuldig worden onderzocht en dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De interne klachtenregeling:

Mondeling:

  1. a) U richt zich met uw klacht eerst tot de betrokken medewerker, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met u zo spoedig mogelijk op te lossen.
  2. b) Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie, dan richt u zich tot David of Marieke van Kaam (directie van kov Het Paleis). Deze probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen. In overleg met u zal er dan ook afspraken gemaakt worden over het tijdspad voor de afhandeling van de klacht. U zult begrijpen dat de ene klacht wellicht meer tijd nodig heeft dan de andere klacht.

Schriftelijk:

  1. c) Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost of als u zich met uw klacht niet rechtstreeks tot de medewerker wil/kan wenden, of de klacht heeft een administratieve aard, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij David van Kaam.

De Externe klachtafhandeling:

Zijn er toch zaken die u liever met een ander wilt bespreken dan kunt u voor externe behandelingen van uw klachten en voor de klachten van de oudercommissie terecht bij de geschillencommissie. Hiervoor is Het Paleis aangesloten bij de geschillencommissie.

Geschilartikel kinderopvang en peuterspeelzalen.

1) De ouder/oudercommissie dienst de klacht eerst bij de directie/ondernemer in te dienen.

2) Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen (hierna “geschillencommissie”) aanhangig worden gemaakt.

3) Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig gemaakt worden bij de geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

4) Wanneer een ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.

5) De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement.. Het reglement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nlen wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.

6) Uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Kom eens kijken!

Nieuwsgierig naar 1 van de locaties, onze visie, passie en beleid? Maak vrijblijvend een afspraak voor rondleiding en wij vertellen u graag meer over ons kinderdagverblijf.

Oudercommissie

Christelijke kinderopvang “Het Paleis” heeft een oudercommissie.
Onlangs (december 2014) heeft de oudercommissie de wens geuit om ook via de website van “Het Paleis” informatie te verstrekken over wie zij zijn, wat zij doen en wat zij voor u als ouder kunnen/willen betekenen.  Op deze plek kunt u dadelijk kennismaken met de leden van de oudercommissie.